Label Printing

In tem nhãn trên chất liệu đề can dùng để dính lên các bề mặt nhựa hoặc thủy tinh.

Label is printed on decal paper, using for stick on glass or plastic product.

*

*

Product